GOK

Leren op school gaat niet altijd vanzelf. Leerproblemen, leerstoornissen, een taalachterstand, de sociale achtergrond, een moeilijke thuissituatie, persoonlijke problemen enz. kunnen immers een hinderpaal vormen om zich optimaal te ontwikkelen.

Het is de opdracht van een school om gelijke onderwijskansen te bieden aan alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, taal of problematiek.

De leerkrachten en het GOK-team engageren zich om speciale aandacht te besteden aan ‘taalvaardigheid’ en ‘preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden (eerste graad) / preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen (tweede-derde graad)’. Een rijke schooltaal en de juiste leerhouding dragen immers bij tot een succesvolle schoolloopbaan.

Hoe willen wij hieraan werken? Enkele voorbeelden:

Taalvaardigheid:

 • De eerstejaars nemen deel aan de taalscreening. Indien nodig, krijgen de leerlingen extra ondersteuning in de taalklas.
 • Leerlingen van de eerste graad die leerstofonderdelen nog niet onder de knie hebben, kunnen inhaallessen Nederlands volgen.
 • Taalzwakke leerlingen, leerlingen met dyslexie, anderstalige nieuwkomers (ex-OKAN) krijgen extra taalondersteuning.
 • De leerkrachten besteden aandacht aan vakbegrippen en schooltaalwoorden in alle vakken.
 • Ook leerkrachten niet-taalvakken duiden taalfouten aan op toetsen en taken.
 • De leerkrachten houden in de klas hun taal toegankelijk door te herhalen, voorbeelden te geven, illustraties te tonen…
 • De leerkrachten werken vakoverschrijdend samen voor taal.
 • De school hecht veel belang aan verzorgd en correct e-mailverkeer (Nettiquette).
 • De school moedigt initiatieven zoals de ‘gedichtendag’ aan.
 • De school stimuleert het gebruik van woordenboeken, Kurzweil ed. als leerlingen hulpmiddelen nodig hebben.

 

Preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden/studie- en gedragsproblemen:

 • Leerlingen leren reflecteren over hun eigen leerproces. Op deze manier leren ze zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leren.
 • Leerlingen leren elkaars sterke punten en werkpunten benoemen tijdens groepswerken.
 • Leerlingen maken remediëringsoefeningen en –opdrachten om bij te sturen na toetsen.
 • Leerlingen met leer- en ontwikkelingsproblemen hebben een individueel begeleidingsplan.
 • Leerkrachten creëren een positieve en stimulerende leeromgeving: ze motiveren de leerlingen en ondersteunen hen. Ze gaan zoveel mogelijk in interactie met hun leerlingen.
 • Leerkrachten organiseren klasactiviteiten die de klassfeer bevorderen.
 • Leerkrachten voeren geregeld gesprekken met leerlingen om hun welbevinden, hun studiemotivatie, hun resultaten … op te volgen.
 • De school werkt actief samen met het CLB.
 • De school betrekt ouders actief bij de ondersteuning van de leerlingen.
 • De school zorgt voor individuele begeleiding voor leerlingen die hier nood aan  hebben.

We zijn er ons van bewust dat GOK een project is dat nooit volledig af zal zijn. Samen timmeren we dagelijks mee aan de toekomst van alle leerlingen op onze school.